China-Europe/China-Russia Railway Express

Six major service advantages

1. Shipping Space Assured
2.Best Price
3. Combined railway, sea and air multimodal transport
4. Quick customs procedure
5. Cargo Safety
6. Europe network of agencies

Main Service Hubs:

China Hubs:

Harbin, Changchun, Shenyang, Dailan, Tianjin, Zhengzhou, Hefei, Yiwu, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Changsha, Shilong (Dongguan),Guangzhou, Xiamen, X’ian, Nanjing, Suzhou

Europe, Middle East and Russia Hubs:

Tehran(Iran), Moscow(Russia), Minsk(Belarus), Malaszewicze(Poland), Warsaw(Poland), Lozd(Poland), Hamburg(Germany), Nuremburg(Germany), Duisburg(Germany), Munich(Germany), Tilburg(Netherland), Budapest(Hungary), Liege(Belgium), Madrid(Spain)

Please Contact T3EX Railway Team for further information:
t3ex-railway@t3ex-thi.com